اهمیت تخصیص اعتبار برای مقابله با گردوغبار با وجود بارندگی ها در سال 1398

توضیحات
فایل : 16437.pdf 16437.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : خشکسالی، محیط زیست، گردوغبار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی محمد طهماسبی ببرگانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
اظهارنظر کننده : آقای حمیدرضا عظیم زاده / خانم فاطمه حاجی زاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /