بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ 1. وضعیت بارندگی و مخازن سدهای کشور

توضیحات
فایل : 16438 (1).pdf 16438 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : خوزستان، سد، سیل، لرستان، کارون بزرگ، کرخه، کنترل سیل، گرگان رود، گلستان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اشخاص حقوقی : آقای محمدتقی فیاضی /