اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»

توضیحات
فایل : 15972-1.pdf 15972-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات اجتماعی