بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 3. مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی

توضیحات
فایل : 16441 (1).pdf 16441 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اخطاریه، سیل، هواشناسی، پیش بینی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /