بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 2. از دیدگاه زیست محیطی

توضیحات
فایل : 16435 (1).pdf 16435 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : سیل، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /