ماهنامه تحلیلی انرژی (21) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16446.pdf 16446.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ال ان جی، تحریم، عربستان سعودی، نفت، پاکستان

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : کمیسیون انرژی /