تحلیل محتوای اظهارات و مواضع ضدایرانی مایک پمپئو

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان

برچسب ها

فارسی : آمریکا، ایران، برجام، پمپئو