اقتصاد دیجیتال (2): سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن

توضیحات
فایل : 16418.pdf 16418.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل باقری / محمد موسی زاده موسوی / آقای محمد ادبی فیروزجایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : محمدامین صلواتیان /