بررسی مقایسه ای پیش نویس های قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1396

توضیحات
فایل : 16454.pdf 16454.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : تبلیغات بازرگانی، پیش نویس طرح/لایحه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم اکرم آقا محمدی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /