بررسی پیامدهای بند «ج» مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 17/4/1397 و مصوبه هفدهمین جلسه شورا در تاریخ 26/12/1397 بر نظام آموزش فنی وحرفه ای کشور

توضیحات
فایل : 16461.pdf 16461.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش های فنی وحرفه ای، تکنسین، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، کاردانش، کارگر ماهر

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم محبوبه محمدعلی / آقای ابراهیم آزاد /
ناظر علمی : آقای موسی بیات / آقای سینا کلهر /
همکاران : آقای مهدی اسمعیلی / آقای مهدی میری چیمه /
متقاضی : کمیسیون آموزش و تحقیقات /