خبرنامه تحولات انرژی (24) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16465.pdf 16465.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : جریان نقد آزاد، عراق، عربستان، نفت، هند

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /