اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان» (کلیات)

توضیحات
فایل : 16464.pdf 16464.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : انتزاع، جوانان، ساختار، سازمان ملی جوان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد / آقای مهدی مرادی /
همکاران : خانم فهیمه غفرانی / علی شاهرخی / آقای محمدمهدی زرافشان / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای سید محمدحسین قریشی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /