ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»

توضیحات
فایل : 16462.pdf 16462.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : افزایش حقوق، افزایش پلکانی، حقوق، سالیانه، صوبه هیئت وزیران، ضریب ریالی، نزولی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا مالکی / آقای اکبر شکوهی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی /