موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران: گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

توضیحات
فایل : 16460.pdf 16460.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : خدمات، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مجوززدایی، مجوزهای کسب و کار، محیط کسب و کار، مقررات زدایی، نظارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی /