گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه آخر سال 1397 (فصل زمستان) (22 December 2018 – 20 March 2019)

توضیحات
فایل : 16466.pdf 16466.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تحولات، صنایع معدنی، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن دژکام /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /