اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»

توضیحات
فایل : 15972-2.pdf 15972-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی