بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

توضیحات
فایل : 16467.pdf 16467.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : اعاده به خدمت، بازنشستگان، به کارگیری، ممنوعیت، ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن کاویانی / آقای محمدرضا مالکی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای کرم الله دانش فرد /
همکاران : آقای اکبر شکوهی / خانم فهیمه غفرانی / خانم فاطمه سبزعلی /
متقاضی : آقای کاظم جلالی(رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) /