تغییر جایگاه غرب آسیا در اسناد راهبردی آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

توضیحات
فایل : 16478.pdf 16478.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، ایران، ترامپ، غرب آسیا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی پاک نیا /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی /