اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی»

توضیحات
فایل : 16476.pdf 16476.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش و پرورش، تبلیغ غیرمجاز، ساماندهی تبلیغ، مؤسسه های خصوصی، کلاس های خصوصی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان / آقای موسی بیات /
همکاران : آقای سید یوسف مرادی / خانم فرحناز حسام /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد هاشمی / آقای مجید دوخته چی زاده /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون قضایی و حقوقی / کمیسیون آموزش و تحقیقات / کمیسیون فرهنگی /
ویراستار ادبی : آقای رضا مستمع /