گزارش نشست تخصصی: بایسته های قانونی فعالیت رسانه ای در شرایط بحران

توضیحات
فایل : 16477.pdf 16477.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : بایسته های قانونی، بحران، رسانه، رسانه نگار، رسانه نگاری بحران

نقش ها

مسئول نشست تخصصی : آقای سیدعلی محسنیان /
همکاران : آقای سید یوسف مرادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی /
سخنران : آقای اکبر نصراللهی / آقای حمید ضیایی پرور / آقای هوشنگ اعلم /
ویراستار ادبی : آقای رضا مستمع /