ماهنامه تحلیلی انرژی (22) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16482.pdf 16482.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آمریکا، بنزین، خط لوله عسلویه ـ بازرگان، روسیه، نفت

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /