بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت

توضیحات
فایل : 16483.pdf 16483.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : ساماندهی ساعات غیرموظف، طرح معلم تمام وقت، فوق العاده ویژه، قانون مدیریت خدمات کشوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
همکاران : آقای صادق ستاری فرد / خانم فرحناز حسام / خانم فهیمه غفرانی / آقای سید مجتبی حسینی پور /
همکاران خارج از مرکز : آقای حجت اله بنیادی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی /