اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل ونهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور)

توضیحات
فایل : 16490.pdf 16490.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، معاونت پژوهش های اقتصادی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی