اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16489.pdf 16489.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی