اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی » (اعاده شده از شورای نگهبان

توضیحات
فایل : 16420-1.pdf 16420-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی