چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 6. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 16497.pdf 16497.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ارتباطات، رونق تولید، فناوری اطلاعات

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده / آقای حسن پوراسماعیل / خانم سهیلا خردمندنیا /
همکاران : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی دستجردی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) /