چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 7. بخش کشاورزی

توضیحات
فایل : 16496.pdf 16496.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : امنیت ملی، توسعه پایدار، رونق تولید، منابع طبیعی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای پژمان اعلائی بروجنی / آقای محسن بابایی /
همکاران خارج از مرکز : آقای مصطفی بنی اسدی / آقای محسن جمالی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : آقای جمال محمدولی سامانی / آقای جهانگیر پرهمت / آقای حامد نجفی /