چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 3. بخش نفت و گاز

توضیحات
فایل : 16500 (1).pdf 16500 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : رونق تولید، نفت و گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فریدون اسعدی / خانم مهدخت متین / آقای امیر سامان اقتصاد /
اظهارنظر کننده : آقای رامین قلمبر / آقای افشین حسینی / آقای سعید آهنگران / آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /