چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 2. بخش معدن و صنایع معدنی

توضیحات
فایل : 16501.pdf 16501.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : رونق تولید، صنایع معدنی، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم مقصودی / آقای مهدی صادق احمدی / آقای سعید خانی مقانکی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری مردانقمی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /