چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398؛ 10. حوزه توسعه روستایی و عشایری

توضیحات
فایل : 16494.pdf 16494.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : امنیت ملی، توسعه، رونق تولید، نواحی روستایی و عشایری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای محسن بابایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /