چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 9. صنایع دستی

توضیحات
فایل : 16503.pdf 16503.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : تحریم، رونق تولید، صنایع دستی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شهاب طلایی شکری /
همکاران : خانم زهرا رحمانی / آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /