چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 5. بخش برق

توضیحات
فایل : 16498 (1).pdf 16498 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش برق، رونق تولید

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فریدون اسعدی / خانم سیده مریم موسوی / آقای علیرضا اسدی /
اظهارنظر کننده : آقای بابک آقایی /
همکاران : آقای حسین بیات /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /