اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی»

توضیحات
فایل : 16509 (1).pdf 16509 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی