هوش مصنوعی در جهان (5) (جمهوری هند)

توضیحات
فایل : 16514 (1).pdf 16514 (1).pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : استراتژی ملی، انقلاب فناوری، سند ملی، هند، هوش مصنوعی، هوش پژمان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف کریمی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /