اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی»

توضیحات
فایل : 16517.pdf 16517.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان یوسف وند / آقای علی خلیلی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /
اعضای کارگروه : خانم آسیه ارحامی / آقای ایمان تهرانی / آقای علی عبدالاحد / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای اردشیر بهرامی / آقای محسن کرمانی نصرآبادی /
ناظر علمی : آقای رضاعلی محسنی / خانم عالیه شکربیگی /