خبرنامه تحولات انرژی (25) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16520.pdf 16520.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ال ان جی، عربستان سعودی، نفت، چین، ژاپن، گاز طبیعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /