اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب»

توضیحات
فایل : 16522.pdf 16522.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی