الگوی راهبردی حمایت از تولید 14. تجربه حمایت وی‍ژه دولت ترکیه از صنایع نساجی و پوشاک

توضیحات
فایل : 16518.pdf 16518.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان سلطانی اسمعیلی /
همکاران : آقای محسن مقیسه /
اظهارنظر کننده : خانم فاطمه میرجلیلی / آقای حسین هرورانی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /