بررسی راهبردهای ایجاد ظرفیت آلومینیم در کشور بر اساس زیرساخت های موجود و مزیت نسبی در حلقه های مختلف زنجیره ارزش

توضیحات
فایل : 16521.pdf 16521.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

اشخاص حقوقی : آقای بابک بهادری / آقای فرزین ساده لاری / آقای فرید نمازی / آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /