اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15578-1.pdf 15578-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات زیربنایی