اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی»

توضیحات
فایل : 16532.pdf 16532.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی