بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی

توضیحات
فایل : 16533.pdf 16533.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد، تطبیقی، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدجواد حق شناس /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /