اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»

توضیحات
فایل : 16529.pdf 16529.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی