اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضائی در کلیه استان ها و شهرستان ها همانند تهران»

توضیحات
فایل : 16530.pdf 16530.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی