اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا سال 1396»

توضیحات
فایل : 16531.pdf 16531.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی