پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 4. پاییز 1397

توضیحات
فایل : 16526.pdf 16526.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای جعفر خیرخواهان / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /