اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت تعارض منافع» (کلیات)

توضیحات
فایل : 16535.pdf 16535.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی