اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 2. مواد طرح

توضیحات
فایل : 16230-1.pdf 16230-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : اشتغال غیررسمی، بیکاران، سیاست های حمایتی، شاغلان فقیر

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای محمدرضا عبداللهی /
تهیه و تدوین : خانم فاطمه عزیزخانی /
همکاران : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای محمد سعید آقا محمد حسین تجریشی /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /