تأملات عقلانی در هوش مصنوعی

توضیحات
فایل : 16538.pdf 16538.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده هوش، اصل بنیاد هوش، تأملات عقلانی، جامعه هوشی، جایگزین هوشی، دولت هوش، ربات هوشمند، زبان هوش، قدرت هوش، منطق نوتروسوفیک، منطق هوش، هدید هوش، هوش، هوش آینده، هوش رباتی، هوش طبیعی، هوش مصنوعی، پژوهش بنیادین ذهن، پژوهش ربع پاستوری، پژوهش ملی، پژوهش کاربردی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
ناظر علمی : خانم نیوشا ناصری /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /