ماهنامه تحلیلی انرژی (23) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16548.pdf 16548.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ال ان جی، اوپک، ترکیه، نفت، چین

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی / گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /